Преглед свих административних поступака


Листа административних поступака


Регистрација, промјена података и престанак обављања предузетничке дјелатности
Пружање правне помоћи
Додјела стипендија ученицима генерације основне школе и средње школе
Утврђивање права на финансирање научноистраживачких радова-магистарски рад/докторска теза
Додјела стипендија ученицима - категорија дјеце са посебним потребама
Утврђивање испуњености услова за почетак рада центара за игру и дружење дјеце
Упис у регистар омладинских организација
Утврђивање права на финансирање институција и удружења-култура
Увјерење о статусу стипендисте
Утврђивање права на финансијску помоћ спортским клубовима
Утврђивање права на финансирање предшколског васпитања и образовања
Утврђивање права на средства за материјалне трошкове средњих школа
Утврђивање права на стипендирање студената
Утврђивање права на финансирање из области омладинског организовања
Утврђивање права на финансирање пројеката
Утврђивање права на финансијску помоћ за школски спорт
Утврђивање права на здравствену заштиту
Утврђивање права на трошкове сахране
Утврђивање права на једнократну новчану помоћ
Увјерење о кориштењу донација
Увјерење о стању стамбених објекат
Утврђивање права на додјелу донација
Утврђивање права на суфинансирање материјалних трошкова НВО
Утврђивање права на додјелу статуса и расподјелу средстава удружењима од јавног интереса за Град Бијељину
Категоризација угоститељских објеката приватног смјештаја
Увјерење о подацима који се воде као службена евиденција
Увјерење о обављању занатско-предузетничке дјелатности
Сагласност за продужење радног времена угоститељског објекта
Стицање статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности
Одобравање припремних радњи за обављање предузетничке дјелатности
Увјерење о обављању пољопривредне дјелатности
Одобрење за смјештај покретног пчелињака
Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта
Водна сагласност
Водна дозвола
Слободан приступ информацијама
Увјерење о измиреним обавезама
Поврат погрешно уплаћених средстава
Ексхумација/пренос умрлог лица
Уништење робе са истеклим роковима
Ветеринарско санитарни прегледи у клаоницама
Пријава почетка извођења радова-пријава градилишта
Увјерење о неангажовању у ВРС
Увјерење о редовном служењу војног рока
Увјерење да није служен војни рок и да не подлијеже извршавању војне обавезе
Увјерење из војне евиденције о учешћу у ОС, ЦЗ, курирској служби, радној обавези и ЈРО
Признавање спорног учешћа у рату
Пријава и одјава војних обвезника
Утврђивање статуса борца и разврставање у одговарајућу категорију/после смрти борца
Понављање поступка по основу нових доказа и чињеница о учешћу у рату
Утврђивање права на борачки додатак
Утврђивање права на накнаду одликованим борцима
Утврђивање права на накнаду породицама погинулих одликованих бораца
Признавање права на здравствену заштиту
Утврђивање права на бањско-климатско лијечење
Једнократна новчана помоћ породицама погинулих бораца, војним инвалидима и демобилисаним борцима
Накнада трошкова изградње надгробног споменика погинулом, умрлом и несталом борцу
Утврђивање статуса ратног војног инвалида и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак, додатак за његу и помоћ
Поновна оцјена инвалидитета по основу погоршања здравственог стања
Утврђивање статуса мирнодопског војног инвалида
Утврђивање статуса цивилне жртве рата/члана породице цивилне жртве рата и права на личну/породичну цивилну инвалиднину
Утврђивање права на породичну цивилну инвалиднину после смрти корисника цивилне личне инвалиднине
Утврђивање статуса члана породице погинулог борца и права на породичну инвалиднину, увећану породичну инвалиднину, посебно мјесечно примање
Утврђивање статуса члана породице војног инвалида и признавања права на породичну инвалиднину по основу умрлог војног инвалида
Увјерење признатом статусу или о висини новчаног примања
Пресељење списа предмета због промјене пребивалишта
Стамбено збрињавање породица погинулих бораца и РВИ од прве до четврте категорије / накнадно увршћивање на ранг листу
Исколчaвање објекта
Локацијски услови
Провјера услађености ископа и темеља са записником о исколчењу
Увјерење да издати локацијски услови нису промијењени
Обавјештење о могућности изградње
Измјена или допуна локацијских услова
Издавање грађевинске дозволе
Oдобрење за уклањање објекта
Одобрење за употребу
Увјерење о цјеловитости
Сагласност за привремено прикључење корисника на водоводну и електромрежу
Притужбе грађана
Увјерења из радних односа
Увјерење о просјечним примањима чланова домаћинства ради остваривања студентских права
Потврда о издржавању
Потврда о животу
Кућна листа за иностранство
Потврда о трошковима сахране
Издавање радне књижицe
Изузимање радне књижице похрањене у архиви
Издавање преписа из архиве
Овјера потписа и рукописа
Овјера преписа
Излазак на терен ради овјере
Издавање увјерења из МК по члану 159. ЗУП-а
Провјера података из МКР и КД ради издавања личних докумената
Исправка грешке у МКР, МКВ и МКУ
Накнадни упис у МКР
Накнадни упис у МКВ
Накнадни упис у МКУ
Накнадни упис у МКР са подацима о држављанству на основу закона о држављанству Републике БиХ
Упис у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на основу исправе иностраног органа.
Накнадни упис података о држављанству
Поништење дуплих и ненадлежно извршених уписа у МК
Захтјев за промјену ентитетског држављанства /на основу чл.39.Закона о држављанству РС/
Захтјев за увид у матичну књигу и списе на основу којих је извршен упис у МК
Одобрење за закључење брака по пуномоћнику
Одобрење за излазак матичара на терен ради обављања вјенчања
Промјена личног имена
Провођење забиљешки о промјени података у МК
Промјена и допуна података у МК на основу личне изјаве странке
Редовни упис у МКВ
Редовни упис у МКР
Редовни упис у МКУ
Издавање извода из матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих
Увјерење о држављанству
Закључење уговора о закупу пословних простора
Сагласност на цијене комуналних услуга
Сагласност за прикључење на мрежу јавне расвјете
Прикључење на колектор кишне канализације
Комунална сагласност за прикључење стамбено-пословног објекта на градску топловодну мрежу
Потврда о прикључености објекта на систем јавне канализације
Комунална сагласност за прикључење стамбено-пословног објекта на систем јавне канализације са септичком јамом или без септичке јаме.
Потврда да општина није заинтересована за куповину понуђених некретнина
Сагласност за сјечу стабала на јавној површини
Потврда о промјени назива улице
Рјешење о висини накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за природну погодност грађевинског земљишта
Издавање кућног броја
Захтјев за ревизију и обнављање еколошке дозволе
Заузимање јавне површине испред пословних објеката
Заузимање јавне површине за одржавање манифестација у комерцијалне/некомерцијалне сврхе
Заузимање јавне површине за постављање привремених монтажних објеката-киоска
Заузимање јавне површине за постављање уличних тезги
Закључивање уговора о закупу грађевинског и пољопривредног земљишта
Заузимање јавне површине за полагање инфраструктурних радова на земљишту које је у власништву града Бијељина
Заузимање јавне површине која припада путу
Издавање еколошке дозволе
Издавање еколошке дозволе након одобрења плана активности
Одобрење Плана активности
Привремено заузимање јавне површине испред угоститељских објеката-за постављање љетне баште
Заузимање јавне површине за одлагање и држање грађевинског и другог материјала
Заузимање јавне површине за издавање/продужење одобрења за постављање рекламног медија
Издавање одобрења за држање музике уживо у угоститељским и другим објектима
Издавање лиценце
Сагласност за прикључак на пут
Сагласност за уређење колског прилаза
Сагласност за извођење радова на јавном путу ради полагања инфраструктурних водова
Одобрење за коришћење такси стајалишта, такси легитимације и евиденционог броја
Одобрење за продужење кориштења такси стајалишта
Одобрење на локацију - путна сагласност
Рјешење за забрану саобраћаја
Улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја
Издавање рјешења приликом прве регистрације теретног моторног возила у власништву пољопривредних произвођача
Регистрација заједнице етажних власника зграде
Промјена лица овлашћеног за заступање заједнице етажних власника зграде
Статусне промјене (спајање, раздвајање) ЗЕВ
Брисање заједнице етажних власника зграде из регистра (гашење заједнице)
Откуп стана који је власништво општине Бијељина
Попуна образаца за откуп стана других фирми на основу пуномоћи
Контрола израчунавања откупне цијене стана у складу са Законом.
Увјерење да на подручју општине Бијељина странка није била носилац станарског права ни откупила стан
Продаја грађевинског и пољопривредног земљишта путем лицитације
Куповина грађевинског и пољопривредног земљишта
Закуп земљишта за постављање гараже или закуп гараже и земљишта
Oбликовање грађевинске честице
Исељење из стана државне својине гдје није извршена приватизација
Провођење регулационог плана у поступку експропиријације
Утврђивање међа за узурпиране јавне површине и путеве
Издавање/продужење пловидбене дозволе и упис у регистар чамаца
Утврђивање права на финансирање и суфинансирање пројеката НВО