Сагласност за прикључак на пут

Б3_11

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру
Дјелатност(и) Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Зоран Стевановић
Тел: 055/233-181
E-mail: zoran.stevanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Сагласност се даје у склопу издавања дозволе за грађење.
Правни основ административног поступка Закон о јавним путевима (Пречишћени текст), Закон о општем управном поступку, Одлука о локалним путевима на подручју општине Бијељина,Одлука о некатегорисаним путевима, 
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 1) 50 (физичка лица) или 250 КМ (правна лица); 2) 5 КМ 551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Гдје се налази објекат (улица)
Локални пут
Некатегорисани пут
Врста коловозног застора (асфалт, макадам)
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена копија катастарског плана Републичка геодетска управа Оверена копија  
Овјерена копија урбанистичке сагласности ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Копија скице увиђаја са лица мјеста ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  Документи


  Преузимање захтјева (165.50 KB)