Рјешење о висини накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за природну погодност грађевинског земљишта

Б3_55

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Марија Савић, Самостални стручни сарадник за утврђивање и обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за природну погодност грађевинског земљишта
Тел: 055/233-130
E-mail:
Сврха административног поступка У поступку се на основу издатих локацијских услова, записника о степену уређености грађевинског земљишта, и ревидоване техничке документације, и Одлуке о грађ.земљишту,утврђује коначанн износ накнада које је инвеститор дужан платити прије издавања одобрења за грађење
Правни основ административног поступка Закон о уређењу простора и грађењу,Закон о општем управном поступку,Закон о грађевинском земљишту, /, /, /,Одлука о грађевинском земљишту, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 7 КМ (2 KM на захтјев, 5 КМ на рјешење) за индивидуалне стамбене објекте бруто грађевинске површине до 400 м² или 22 КМ (2 КМ на захтјев, 20 КМ на рјешење) за све остале објекте    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Локацијски услови ГУ БИЈЕЉИНА На увид  
Записник о степену уређености грађевинског земљишта ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Техничка документација, односно главни пројекат Овлаштено правно лице На увид  
Извјештај о извршеној ревизији техничке документације Овлаштено правно лице На увид  
Доказ о измиреној административној такси Пошта, банка Оригинал  
Рјешење о претварању пољопривредног земљишта у грађевинско (ако је условљено локацијским условима) ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 25
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјеваДокументи


  Преузимање обрасца захтјева (90.80 KB)