Рјешење о висини накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за природну погодност грађевинског земљишта

Б3_55

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Марија Савић, Самостални стручни сарадник за утврђивање и обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за природну погодност грађевинског земљишта
Тел: 055/233-130
E-mail: marija.savic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка У поступку се утврђује износ накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте, који је инвеститор дужан платити, прије добијања грађевинске дозволе.
Правни основ административног поступка Закон о уређењу простора и грађењу( "Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16, 84/19)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса за рјешење о утврђивању накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте ( тарифни број 8. тачка 2, "Службени гласник Општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "службени гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13, 11/15, 23/19 и 12/21)

- 5,00 КМ за индивидуалне стамбене објекте бруто грађевинске површине до 400 м² ,

- 20,00КМ  за све остале објекте
   
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име / назив фирме
Презиме / одговорно ллице
ЈМБГ / ЈИБ
Адреса становања / сједиште фирме
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Локацијски услови ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал на  увид  
Урбанистичко - технички услови Овлаштено правно лице Оригинал на увид  
Техничка документација, односно главни пројекат ( архитектонска фаза) Овлаштено правно лице Оригинал на увид  
Извјештај о извршеној ревизији техничке документације Овлаштено правно лице Оригинал на увид  
Пољопривредна сагласност Одјељење за пољопривреду Градске управе Града Бијељина Овјерена копија  
Рјешење о утврђивању легалности објекта, односно други доказ на основу  ког се може утврдити легалност ( уколико инвеститор гради објекат на мјесту старог објекта) Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бијељина Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 25
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (169.00 KB)