Издавање еколошке дозволе

Б3_8

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Екологија
Контакт подаци надлежног службеника
Суада Поповић
Тел: 055/233-176
E-mail: suada.popovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Заштита животне средине и успостава мониторинга приликом изградње и касније експлоатације објекта
Правни основ административног поступка Закон о заштити животне средине,Закон о општем управном поступку,Закон о управљању отпадом,Уредбе о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу,Правилник о граничним вриједностима емисије у ваздух из постројења за сагоријевање и Уредба о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздуху,Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
ОАТ-Еколошка такса 100    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
Сједиште фирме
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Контакт телефон
Локација објекта, улица и број к.ч.
Дјелатност и капацитет
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Копија урбанистичке сагласности ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија доказа о власништву Основни суд Бијељина Копија  
Копија записника о увиђају на лицу мјеста ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Доказ уз захтјев за издавање еколошке дозволе Овлаштени Институт Оригинал  
План управљања отпадом Овлаштени Институт Оригинал  
Рјешење о водној сагласности Мин.за пољопривр. водопривр.и шумарство Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (162.50 KB)