Овјера преписа

Б8_30

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Мила Лазић
Тел: 055/233-459
E-mail: /
Сврха административног поступка Овјером преписа, односно фотокопије потврђује се да је препис, односно фотокопија вјерна оригиналу, изворној исправи или овјереном препису изворне исправе.
Правни основ административног поступка Закон о овјери потписа, преписа и рукописа
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта или пасош на увид ИДДЕЕА На увид  
Документ који је предмет овјере   Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева