Увјерење о цјеловитости

Б2_10

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за управно-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Војна Јелачић, Душанка Веселиновић
Тел: 055/233-199
E-mail:vojna.jelacic@sobijeljina.org, dusanka.veselinovic@sobijeljina.org
Сврха административног поступка У поступку се врши упоређивање тлоцрта са одобрењем за употребу и пројектом и врши одређивање површине сваког дијела објекта стамбене јединице или пословног простора, у циљу књижења објекта у земљишним књигама.
Правни основ административног поступка Закон о земљишним књигама, Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 50КМ 5550010000295910  
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Површина и намјена објекта (дијела објекта)
Власништво (физичко, правно лице)
Адреса локације
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија одобрења за грађење ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Главни пројекат Лиценцирана фирма На увид  
Доказ о плаћеним административним таксама Пошта, банка Оригинал  
Копија одобрења за употребу ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Геодетски снимак објекта и тлоцрт зграде или дијела зграде Овлаштена фирма Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева