Провођење регулационог плана у поступку експропиријације

Б3_49

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника
Младенка Спремо,
Тел: 055/233-183
E-mail:
Сврха административног поступка Провођење планског акта (регулационог плана или урбанистичког пројекта) који је донијела општина.
Правни основ административног поступка Закон о експропријацији РС
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме подносиоца захтјева
ЈМБ поднисиоца захтјева
Адреса становања
Број катастатрске парцеле некретнина које су власништво подносиоца
Катастарска општина некретнина које су власништво подносиоца
Број катастатрске парцеле некретнина које су предмет захтјева за експропријацију
Катастарска општина некретнина које су предмет захтјева за експропријацију
Подаци о кориснику-власнику некретнина које су предмет захтјева за експропријацију
Разлози због којих се подноси захтјев
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Извод из регулационог плана Одјељење за просторно уређење Оригинал  
ЗК извадак за некретнине подносиоца захтјева и лица чије је земљиште предмет поступка ЗК канцеларија Основног суда у Бијељини Оригинал  
Посједовни лист или лист непокретности за некретнине подносиоца захтјева и лица чије је земљиште предмет поступка Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева