Утврђивање права на додјелу статуса и расподјелу средстава удружењима од јавног интереса за Град Бијељину

Б5_27

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Невладин сектор
Контакт подаци надлежног службеника
Милица Ступар
Тел: 055/233-154
E-mail: milica.stupar@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Давање могућности удружењима да стекну статус удружења од јавног интереса и остваре подршку Града у суфинансирању активности
Правни основ административног поступка Закон о удружењима и фондацијама РС ("Службени гласник Републике Српске", број: 52/01 и42/05), Одлука о поступку за додјелу и престанак статуса и расподјелу средстава удружењима од јавног интереса за Град Бијељину ("Службени гласник Града Бијељина", број: 4/24 )
Такса / накнада коју је потребно уплатити
---
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив удружења
Име и презиме овлаштеног лица
Сједиште удружења
Адреса удружења
Контакт телефон
Адреса електронске поште
ЈИБ
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење о регистрацији

На нивоу РС -  Основни суд 

На нивоу БиХ  - Министратсво правде БиХ

Овјерена копија  
ЈИБ потврда о пореској регистрацији Пореска управа Бијељина Овјерена копија  
Копија Статута удружења којим се доказује да се циљеви и програмско дјеловање удружења односе на област за коју је расписан јавни конкурс Удружење које конкурише Копија  
Списак регистрованих и активних чланова удружења овјерен од стране овлаштеног лица удружења Удружење које конкурише Оригинал  
Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресурса за остваривање  циљева удружења, утврђених Статутом или другим актом удружења Удружење које конкурише Оригинал  
Оригинал увјерење од надлежног органа о измиреним порезима и доприносима за запослене (уколико има запослене) Пореска управа Бијељина Оригинал    
Програмски приједлог за годину дана (детаљно образложена структура буџета са структуром извора финансирања) Удружење које конкурише (на обрасцу које израђује Одјељење за друштвене дјелатности) Оригинал    
Извјештај о раду за претходну годину, са финансијским извјештајем, усвојеним од стране надлежног органа удружења Удружење које конкурише Оригинал    
Списак реализованих пројеката или активности из области у којој конкуришу за утврђивање статуса удружења од јавног интереса за Град Удружење које конкурише Оригинал    
Доказ да удружење или овлаштено лице удружења није кажњено за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења (кривично односно прекршајно) Министарство унутрашњих послова - МУП оригинал или овјерена копија    
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно 
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (182.50 KB)