Откуп стана који је власништво општине Бијељина

Б3_39

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Радиша Петровић,
Тел: 055/233-183
E-mail: radisa.petrovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Приватизација државних станова и евиденција лица и станова који су откупљени на подручју општине Бијељина.
Правни основ административног поступка Закон о приватизацији државних станова - Пречишћени текст, /, /,Упутство о утврђивању откупне цијене стана и образаца за примјену закона, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска накнада 1 50КМ 551-790-22225908-50  
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме подносиоца захтјева
ЈМБ подносиоца захтјева
Подаци о стану који је предмет откупа - улица и број
На којем спрату се налази стан
Број стана
Површина стана
Име и презиме и ЈМБ осталих корисника стана-чланова породичног домаћинства
Изјашњење о лицу које ће откупити стан
Подаци о радном стажу подносиоца захтјева
Подаци о радном стажу брачног друга подносиоца захтјева
Подаци о години изградње зграде у којој се налази стан
Изјашњење о начину откупа - плаћања цијене стана
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Потврда да се не води судски поступак у вези са станом Основни суд Бијељина Оригинал  
Лист непокретности Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал  
Рјешење о додјели стана на кориштење Корисник стана Оригинал  
Уговор о кориштењу стана или Уговор о закупу стана Корисник стана Оригинал  
Одлука о надовјери Комисија за надовјеру уговора општине или Министарства за избјегла и расељена лица Оригинал  
Изјава брачног друга   Оригинал  
Комплет образаца Дефинисан прописом Оригинал  
Увјерење о површини стана, броју к.ч. и к.о. на којој се стан налази Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Оригинал  
Увјерење у којој се стамбеној зони налази стан АД Град Бијељина Оригинал  
Потврда о радном стажу лица која откупљују стан Издају послодавци на захтјев лица која откупљују стан Оригинал  
Доказ о учешћу у рату Општина Бијељина-евиденција Министарства одбране Оригинал  
Рјешење о категоризацији борца Одјељење за бор. Инв. заштиту или надлежан орган Оригинал  
Кућна листа - Изјава о члановима домаћинства Подносилац захтјева Оригинал  
Родни лист свих чланова породичног домаћинства који су корисници стана Одјељење за општу управу Оригинал  
Овјерена копија личне карте ЦИПС Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева