Одобрење за закључење брака по пуномоћнику

Б8_16

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Оливера Скочо, Виши стручни сарадник за грађанска стања
Тел: 055/209-644
E-mail: olivera.skoco@sobijeljina.org
Сврха административног поступка Удовољење захтјеву странке и остварење права на закључење брака када један од супружника оправдано не може присуствовати вјенчању.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Породични закон, /, /, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 2+5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Подаци о будућим супружницима
Разлог спријечености једног од супружника да присуствује вјенчању
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о слободном брачном стању будућих супружника ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Извод из МКР за оба супружника ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерења о држављанству оба супружника ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Овјерена пуномоћ НОТАР Оригинал  
Доказ о спречености супружника да присуствује вјенчању ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева