Локацијски услови

Б2_3

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за урбанизам и документацију
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Жељка Коралија, Срђан Михајловић, Софија Јовановић, Јелена Стојановић
Тел: 055/233-125, 233-471, 233-196
E-mail: zeljka.koralija@gradbijeljina.org, srdjan.mihajlovic@gradbijeljina.org, sofija.jovanovic@gradbijeljina.org, jelena.stojanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Орган на писмени захтјев странке, након провјере да ли су уз захтјев приложени одговарајући докази,на основу закона, прописа и докумената просторног уређења издаје локацијске услове-технички стручни документ који одређују услове за пројектовање и грађење.
Правни основ административног поступка Закон о уређењу простора и грађењу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса 100КМ

55480018000046568818 - Павловић банка

5580018000029598168 - Нова банка

 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име/назив правног лица
Презиме/одговорно лице
ЈМБГ/ЈИБ
Адреса/сједиште или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Урбанистичко-технички услови у три примјерка Овлашћено правно лице за израду просторно-планске документације Оригинал  
Стручно мишљење, ако нема спроведбеног документа просторног уређења у три примјерка Овлашћено правно лице за израду просторно-планске документације Оригинал  
Копију катастарског плана, односно ажурну геодетску подлогу за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте, овјерене од стране органа надлежног за послове премјера и катастра Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Oригинал или овјерена копија  
Доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег објекта Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове или Одјељење за просторно уређење Oригинал или овјерена копија  
Опис објекта (хоризонтални и вертикални габарит,намјена објекта или идејно рјешење    Oригинал  
Сагласност на локацију објекта, ако такве сагласности нису садржане у урбанистичко техничким условима (ако је подручје будуће изградње обухваћено спроведбеним документом просторног уређења, инвеститор није дужан да прибави сагласности на локацију објекта) Мтел, А.Д. Водовод и канализација, Електро Бијељина и сл. Oригинал  
Рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене утицаја, ако је њено спровођење обавезно у складу са посебним прописом Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине градске управе Бијељина Oригинал  
Идејни пројекат и доказ о власништву или праву грађења над земљиштем, за објекте за које није потребна грађевинска дозвола (радови за које није потребна грађевинска дозвола сходно члану 125. Закона о уређењу простора играђењу) Овлашћено правно лице за израду техничке документације и Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Oригинал  

Податке о власницима, односно корисницима сусједних објеката и земљишта, ако се ради о подручју за које није донесен спроведбени документ просторног уређења (зонинг план, регулациони план, урбанистички пројекат,план парцелације

     
Административну таксу: на захтјев у износу од 100,00 КМ      
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (110.92 KB)