Измјена или допуна локацијских услова

Б2_13

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за просторно планирање
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Срђан Михајловић,
Тел: 055/233-125
E-mail: srdjan.mihajlovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Орган на захтјев странке у поступку врши измјену или допуну раније издатих локацијских услова, ако се захтијеване промјене могу ускладити са документом просторног уређења.
Правни основ административног поступка -Закон о уређењу простора и грађењу(''Сл.гл.РС'' бр.55/10), -Упутство о форми,садржају и начину издавања локацијских услова(''Сл.гл.РС'',бр.91/10),
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 10 КМ    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме /назив фирме и одговорно лице
ЈМБГ/ЈИБ
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Опис тражене измјене или допуне
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Локацијски услови ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Административна такса Банка, пошта Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева