Одобрење за употребу

Б2_5

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за грађевинске и употребне дозволе
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Душанка Веселиновић, Војна Јелачић
Тел: 055/233-199
E-mail:
Сврха административног поступка Захтјев за издавање употребне дозволе.
Правни основ административног поступка Закон о уређењу простора и грађевинарству
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса 10 КМ

55480018000046568818 Павловић банка

5580018000029598168 - Нова банка

 
Градска административна такса 100 КМ

55480018000046568818 Павловић банка

5580018000029598168 - Нова банка
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име/назив правног лица
Презиме/одговорно лице
ЈМБГ/ЈИБ
Адреса/сједиште или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар

Грађевинску дозволу, (ако је дошло до одступања у грађењу од главног пројекта, уз грађевинску дозволу се прилаже и пројекат изведеног стања у два примјерка, који је израђен и овјерен у складу са чланом 104. Закона о уређењу простора и грађењу)

Грађевинска дозвола-Одјељење за просторно уређење градске упараве Бијељина, пројекат изведеног стања-овлашћено правно лице за израду техничке документације

Грађевинска дозвола-оригинал или овјерена копија, пројекат изведеог стања - оригинал  
Потврду о извршеном геодетском снимању објекта Овлашћено правно лице за геодетско снимање објеката Оригинал  
Доказ о извршеном снимању подземних инсталација Овлашћено правно лице за снимање подземних инсталација Оригинал  
Изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објеката из члана 60. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу   Оригинал  
Извјештај надзорног органа Овлашћено правно лице за израду техничке документације Оригинал  
Сагласности на изведено стање, када је то предвиђено посебним законим   Оригинал  
Енергетски сертификат зграде   Оригинал  
Административну таксу: на захтјев у износу од 10,00 КМ за индивидуалне стамбене објекте бруто грађевинске површине до 400 м2, а 100 КМ за све остале објекте   Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 8
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (104.28 KB)