Промјена личног имена

Б8_18

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Оливера Миловановић, Виши стручни сарадник за грађанска стања
Тел: 055/233-458
E-mail: olivera.skoco@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Удовољење захтјеву странке у остваривању права на промјену личног имена у складу са Законом о личном имену.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о личном имену, Упутство о вођењу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 2 50 КМ на рјешење односно 30 КМ  / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме подносиоца захтјева
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Име и презиме лица за које се тражи промјена
Датум и мјесто рођења
ЈМБГ
Подаци о родитељима
Подаци о траженој промјени
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о држављанству ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Извод из МКР и изводи из МК у којима се помиње лично име које се мијења ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење да се не води кривични поступак Основни суд Бијељина Оригинал оверена копија  
Увјерење да нема законом утврђених обавеза према другим лицима Центар за социјални рад Оригинал оверена копија  
Увјерење о измиреним пореским обавезама Пореска управа Бијељина Оригинал оверена копија  
Увјерење о пребивалишту МУП - Одсјек за лична документа Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  Документи


  Преузимање захтјева (172.50 KB)