Одобрење Плана активности

Б3_10

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Екологија
Контакт подаци надлежног службеника
Суада Поповић
Тел: 055/233-176
E-mail: suada.popovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Издатим рјешењем дефинише се рок отклањања недостатака утврђених Планом активности са мјерама и роковима за постепено смањење емисија, односно загађења и усаглашавање са најбољом расположивом техником за производне објекте
Правни основ административног поступка Закон о заштити животне средине,Закон о општем управном поступку, Правилник о условима за подношење захтјева,за издавање еколошке дозволе за постојећа постројења,Правилник о роковима за подношење захтјева,за издавање еколошке дозволе за постојећа постројења
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
Сједиште фирме
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Контакт телефон
Локација објекта, улица и број к.ч.
Дјелатност и капацитет
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Копија доказа о власништву Основни суд Бијељина Копија  
Копија одобрења за грађење ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија рјешења за рад-употребна дозвола ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија плана активности Овлаштени Институт Копија  
Доказ о уплати накнаде за рад стручне комисије Пошта, банка Оригинал  
План управљања отпадом Овлаштени Институт Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (164.00 KB)