Издавање грађевинске дозволе

Б2_4

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за грађевинске и употребне дозволе
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Душанка Веселиновић и Војна Јелачић
Тел: 055/233-199
E-mail:dusanka.veselinovic@gradbijeljina.org;  vojna.jelacic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Издавање  грађевинске дозволе
Правни основ административног поступка Закон о уређењу простора и грађењу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса, индивидуалне стамбене објекте бруто грађевинске површине до 400 м2   10 КМ

55480018000046568818 - Павловић банка

5580018000029598168 - Нова банка

 

Градска административна такса, за све остале објекте  

50 КМ

55480018000046568818 - Павловић банка

5580018000029598168 - Нова банка

 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
ИМЕ/НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ПРЕЗИМЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
ЈМБ/ЈИБ
АДРЕСА СТАНОВАЊА/СЈЕДИШТЕ ИЛИ КОНТАКТ АДРЕСА
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар

Локацијске услове (оригинал), односно, урбанистичко техничке услове, у случају градње објекта за који, сходно члану 128. став 3 Закона о просторном уређењу и грађењу, нису потребни локацијски

услови за издавање грађевинске дозволе
Одјељење за просторно уређење градске управе Бијељина или овлашћено правно лице за израду просторно-планске документације Оригинал  
Доказ о ријешеним имовинско-правним односима Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал  
Главни пројекат у три примјерка Овлашћено правно лице за израду техничке документације Оригинал  
Извјештај о обављеној ревизији техничке документације, у складу са чланом 114. Закона о просторном уређењу и грађењу Овлашћено правно лице за израду техничке документације Оригинал  
Извјештај и потврду о извршеној нострификацији, у случајевима из члана 102. став 4 Закона о просторном уређењу и грађењу   Оригинал  
Еколошку дозволу, ако је потребна, или рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину, у складу са прописима о заштити животне средине Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине градске управе Бијељина Оригинал  
Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте и доказ о уплати утврђеног износа Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине градске управе Бијељина Оригинал или овјерена копија  

Уговор о концесији или јавно-приватном партнерству, ако се за тражену изградњу даје концесија или закључи уговор о јавно-приватном партнерству, у складу са посебним прописима

  Оригинал или овјерена копија  

Административну таксу: на захтјев у износу од 10,00 КМ за индивидуалне стамбене објекте бруто грађевинске површине до 400 м2, односно 50,00 КМ за све остале објекте

  Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
   Документи


  Преузимање обрасца захтјева (96.72 KB)