Издавање лиценце

Б3_53

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам; Саобраћај и везе
Контакт подаци надлежног службеника
Алекса Ђокић,
Тел: 055/233-181
E-mail:
Сврха административног поступка Доказ о испуњености Законом прописаних услова за превоз ствари и лица у друмском саобраћају
Правни основ административног поступка Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске,Закон о општем управном поступку,Правилник о издавању лиценци превозника и легитимације за возача моторног возила,Правилник о издавању лиценце за возило и испуњавању техничко-експлоатационих и еколошких услова за возило којим се врши превоз,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 Лиценца "Д" за такси превозника 20.00КМ Лиценца за возило којим се врши такси превоз 20.00КМ Легитимација за возача такси возила 10,00КМ    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија рјешења надлежног органа општине о одобрењу за рад Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Ов. копија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу за возило које се користи по овом основу МУП, Лизинг кућа Оверена копија  
Потврда о исправности и опремљености возила за лиценцу Овлашћена станица за технички преглед возила Оригинал  
Доказ о обезбијеђеном паркингу за возило које није дио јавне површине - посједовни лист или уговор о закупу Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Оригинал оверена копија  
Копија рјешења надлежног органа јединице локалне самоуправе или акт удружења о распореду на такси стајалиште Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Копија  
Доказ о уплаћеној такси за издавање лиценце за превозника у износу од 20,00 КМ Плаћа се на шалтеру општинске писарнице Оригинал  
Диплома за возача моторног возила Надлежна образовна институција Оригинал оверена копија  
Доказ о пријави на ПИО Пореска управа за приходе РС подручна јединица Бијељина Оригинал оверена копија  
Једна фотографија 3х3,5цм Фотографска радња Оригинал  
Доказ о уплаћеној такси за издавање лиценце за возило у износу од 20,00 КМ Плаћа се на шалтеру општинске писарнице Оригинал  
Доказ о уплаћеној такси за издавање легитимације за возача такси возила у износу од 10,00КМ Плаћа се на шалтеру општинске писарнице Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева