Издавање лиценце

Б3_53

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам; Саобраћај и везе
Контакт подаци надлежног службеника
Алекса Ђокић
Тел: 055/233-181
E-mail: aleksa.djokic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Доказ о испуњености Законом прописаних услова за превоз ствари и лица у друмском саобраћају
Правни основ административног поступка Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске,Закон о општем управном поступку,Правилник о издавању лиценци превозника и легитимације за возача моторног возила,Правилник о издавању лиценце за возило и испуњавању техничко-експлоатационих и еколошких услова за возило којим се врши превоз,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 Лиценца "Д" за такси превозника 20.00КМ Лиценца за возило којим се врши такси превоз 20.00КМ Легитимација за возача такси возила 10,00КМ    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија рјешења надлежног органа општине о одобрењу за рад Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Ов. копија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу за возило које се користи по овом основу МУП, Лизинг кућа Оверена копија  
Потврда о исправности и опремљености возила за лиценцу Овлашћена станица за технички преглед возила Оригинал  
Доказ о обезбијеђеном паркингу за возило које није дио јавне површине - посједовни лист или уговор о закупу Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Оригинал оверена копија  
Копија рјешења надлежног органа јединице локалне самоуправе или акт удружења о распореду на такси стајалиште Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Копија  
Доказ о уплаћеној такси за издавање лиценце за превозника у износу од 20,00 КМ Плаћа се на шалтеру општинске писарнице Оригинал  
Диплома за возача моторног возила Надлежна образовна институција Оригинал оверена копија  
Доказ о пријави на ПИО Пореска управа за приходе РС подручна јединица Бијељина Оригинал оверена копија  
Једна фотографија 3х3,5цм Фотографска радња Оригинал  
Доказ о уплаћеној такси за издавање лиценце за возило у износу од 20,00 КМ Плаћа се на шалтеру општинске писарнице Оригинал  
Доказ о уплаћеној такси за издавање легитимације за возача такси возила у износу од 10,00КМ Плаћа се на шалтеру општинске писарнице Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (173.00 KB)