Утврђивање права на породичну цивилну инвалиднину после смрти корисника цивилне личне инвалиднине

Б7_15

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Зорица Беновић
Тел: 055/233 - 152
E-mail: zorica.benovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Заштита чланова породице цивилне жртаве рата, остваривање права на новчану накнаду и остваривање других права у складу са законом.
Правни основ административног поступка Закон о заштити цивилних жртава рата - Пречишћен текст,Закон о општем управном поступку, Одлука о утврђивању основице и којефицијента висине исплате мјесечних примања
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Овјерена копија извода из МК вјенчаних ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Овјерена копија смртног листа ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Доказ да није стечено одређено право као члан породице цивилне жртве рата по прописима федерације БиХ или по прописима неке од држава у окружењу Центар за социјални рад или кантонални органи Оригинал  
Увјерење о редовном школовању за дјецу старију од 18 година Школска установа Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева