Провођење забиљешки о промјени података у МК

Б8_19

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Јелена Вељковић
Тел: 055/233-120
E-mail: jelena.veljkovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Евидентирање свих промјена у МК које су настале након основног уписа, чиме се омогућује регулисање других права.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама, Упутство о вођењу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив органа који је донио акт, број и датум
Име и презиме лица које даје изјаву
Број личне карте лица које даје изјаву
Назив извјештаја, број и датум и назив матичне службе
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Одлука суда/органа старатељства и других органа Суд, Центар за соц.рад Оригинал оверена копија  
Изјава странке Овјерава Од. за општу управу Оригинал оверена копија  
Извјештај матичара ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева