Заузимање јавне површине за полагање инфраструктурних радова на земљишту које је у власништву града Бијељина

Б3_6

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Весна Радикић
Тел: 055/233-181
E-mail: vesna.radikic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Дефинисање услова за коришћење јавних површина у власништву општине Бијељина за полагање инфраструктурних радова, у складу с важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Одлука о утврђивању висине накнада за полагање инфраструктурних водова на земљишту које је у власништву општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Назнака парцеле на којој се изводе радови
Површина парцеле на којој се изводе радови
Навођење радова који се желе изводити
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија одобрења за обављање дјелатности ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија рјешење о регистрацији дјелатности Основни суд Бијељина Копија  
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Ситуација-скица трасе   Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (168.50 KB)