Регистрација, промјена података и престанак обављања предузетничке дјелатности

Б1_38

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам; Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
Контакт подаци надлежног службеника
Душан Трифковић, Миодраг Милинковић
Тел: 055/233-423; 055/233-424
E-mail:dusan.trifkovic@gradbijeljina.org; miodrag.milinkovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Регистрацијаоснивања предузетника, регистрација промјене података предузетника и регистрација престанка обављања предузетничке дјелатности
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, /, /, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 2 КМ + 30 КМ    
Потребне информације при предавању захтјева
  Информација
  Лични подаци
  Пословно име предузетника
  Сједиште предузетника
  Дјелатност и начин обављања
  Издвојени пословни простор
  Подаци о пословођи
   
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
 Лична карта, односно пасош за стране држављане АСГ Одјељење за општу управу Оверена копија  
Доказ да правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера забране обављања дјелатности Основни суд, Полиција Брчко Дистрикта (за грађане БД) Оригинал  
Уговор о ортаклуку (за оснивање заједничке радње) АСГ Одјељење за општу управу Оригинал
Рјешење о регистрацији предузетника (за промјене и престанак обављања дјелатности) Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Други докази ако је њихово подноешење обавезно према одредбама посебних прописа Надлежене институције Оригинал или овјерена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузми образац (180.35 KB)