Регистрација, промјена података и престанак обављања предузетничке дјелатности

Б1_38

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам
Контакт подаци надлежног службеника
Вања Ступар
Тел: 055/233-424
E-mail: vanja.stupar@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Регистрација оснивања предузетника, регистрација промјене података предузетника и регистрација престанка обављања предузетничке дјелатности
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Закон о занатско-предузетничкој дјелатности
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода

Градска административна такса на рјешење за:

1. оснивање предузетника

2. промјене података уписаних у регистар предузетника

3. престанак обављања дјелатности

4. припремне радње

5. резервацију пословног имена

1. - 30,00 КМ

2. - 20,00 КМ

3. - 10,00 КМ

4. - 10,00 КМ

5. - 15,00 КМ
   
Потребне информације при предавању захтјева
  Информација
  Лични подаци
  Пословно име предузетника
  Шифра и назив дјелатности
  Подаци о сједишту
  Начин обављања дјелатности
  Подаци о пословођи
  Издвојени пословни простор
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
 Лична карта, односно пасош за стране држављане Одјељење за општу управу Оверена копија  
Доказ да правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера забране обављања дјелатности Основни суд, Полиција Брчко Дистрикта (за грађане БД) Оригинал  
Увјерење надлежне јединице Пореске управе Републике Српске, којим се потврђује да подносилац захтјева нема доспјелих а неизмирених обавеза Пореска управа Републике Српске Оригинал  
Увјерење надлежног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања Основни суд Оригинал  
Уговор о ортаклуку (за оснивање заједничке радње) Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Рјешење о регистрацији предузетника или увјерење о обављању дјелатности ако је сједиште на подручју друге јединице локалне самоуправе  (за промјене података уписаних у регистар и престанак обављања дјелатности) Одјељење за привреду Копија  
Други докази ако је њихово подноешење обавезно према одредбама посебних прописа Надлежене институције Оригинал или овјерена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (352.35 KB)