Исправка грешке у МКР, МКВ и МКУ

Б8_8

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Оливера Миловановић, Виши стручни сарадник за грађанска стања
Тел: 055/233-458
E-mail: olivera.skoco@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Ажурирање података у МК, чиме се грађанима омогућава пуно остваривање Уставом и законом гарантованих права.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама,Закон о општем управном поступку, /,Упутство о вођењу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Назив мјеста у којем се води МК, редни број и година уписа
Назив рубрике у којој је начињена грешка
Погрешан податак
Исправан податак
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Извод из МК у којем се налази грешка ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Документ којим се доказује грешка ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (167.50 KB)