Уништење робе са истеклим роковима

Б6_2

Већа организациона јединица Одјељење за инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсјек за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам; Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда; Инспекцијски послови и послови контроле, комунална полиција
Контакт подаци надлежног службеник
Радинка Милановић, Градски здравствени инспектор
Тел: 055 233-411
E-mail: radinka.milanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Неплаћање ПДВ-а на расход настао због протека рока трајања намирница.
Правни основ административног поступка Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе, Правилник о примјени Закона о порезу на додату вриједност
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме физичког лица
Назив предузећа
Одговорно лице у предузећу
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Сједиште предузећа
Контакт телефон
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева