Заузимање јавне површине за издавање/продужење одобрења за постављање рекламног медија

Б3_24

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Славица Ђукић
Тел: 055/233-180
E-mail: slavica.djukic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Остваривање права странке на постављање рекламних паноа. Рјешењем о одобреном постављању паноа дефинишу се услови и тачна локација за постављање рекламних паноа.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Одлукa о јавном оглашавању на подручју општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 2) 5 КМ 551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Прецизирање локације на којој се жели поставити пано, јавна површина или површина у приватном власништву
Врста и површина рекламног паноа
Период на који се поставља рекламни пано
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија рјешења надлежног органа о одобреној/регистрованојдјелатности Основни суд или Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Копија скице или слике рекламног медија   Копија  
Сагласност ЗЕВ, ако се рекламни пано поставља на фасаду стамбеног објекта или мурал Заједница етажних власника Оригинал  
Овјерена писмена сагласност власника земљишта/објекта или лица које управља истима (уколико подносилац захтјева није власник/корисник земљишта/објекта Овјерава Од. за општу управу Оригинал  
Копија урбанист. сагласности и одобрења за грађење за постављање паноа на земљишту,преко 12 м2, или за постављање паноа на фасади објекта као и на огради око објекта површине преко 2м2 или за постављање паноа на крову објекта. Одјељење за просторно уређење Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (173.00 KB)