Издавање преписа из архиве

Б8_28

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Шефка Мехић Хамзић, Драгана Милошевић  Василић 
Тел: 055/233-134
E-mail: / 
Сврха административног поступка Доступност документарне грађе похрањене у архиви у Административној служби општине Бијељина странкама у поступку и другим лицима која имају правни интерес.
Правни основ административног поступка Закон о архивској дјелатности,Закон о општем управном поступку, Уредба о канцеларијском пословању, Упутство о спровођењу уредбе о канцеларијском пословању
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 Кад препис врши заинтересовано лице, од полутабака 3 КМ, а кад преписивање врши ГУ од полутабака 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте лица које даје изјаву
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Назив документа
Број и датум документа
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта или пасош на увид ИДДЕЕА На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 3
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (163.50 KB)