Водна дозвола

Б19_5

Већа организациона јединица Одјељење за пољопривреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда; Екологија
Контакт подаци надлежног службеника
Сретен Вучковић
Тел: 055/233-429
E-mail: sreten.vuckovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Водна дозвола омогућава странци прибављање употребне дозволе.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о водама, Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације,Правилник о условима за испуштање отпадниох вода у јавну канализацију
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска такса  2+120 КМ 551-790 22225908-50 722131
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Сједиште фирме
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Доказ о плаћеним административним таксама Пошта, банка Оригинал  
Копија одобрења за грађење Одјељење за просторно уређење Копија  
Копија водне сагласности Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (162.50 KB)