Издавање радне књижицe

Б8_26

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Радојка Николић
Тел: 055/233-459
E-mail: /
Сврха административног поступка Остваривање права на рад, као и оствариване пензионих, здравствених и других права која проистичу из права на рад.
Правни основ административног поступка Закон о раду (пречишћен текст), Упутство о радној књижици
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 / / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Дан, мјесец и год.рођења
Мјесто рођења, општина и република,
Пребивалиште
Држављанство
Број личне карте и орган који је издао
ЈМБГ
Подаци о завршеној школи
Подаци о стручном усавршавању, односно допунском образовању
Усмена изјава да до подношења захтјева није имао радну књижицу
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Оригинал на увид  
Захтјев за издавање радне књижице Књижара Оригинал  
Радна књижица Књижара Оригинал  
Копија дипломе или свједочанства о завршеној школи Основна или средња школа или факултет Оригинал или овјерена копија на увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) У току дана
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева