Попуна образаца за откуп стана других фирми на основу пуномоћи

Б3_40

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Радиша Петровић,
Тел: 055/233-183
E-mail: radisa.petrovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Евиденција лица и станова који су откупљени на подручју општине Бијељина
Правни основ административног поступка Закон о приватизацији државних станова - Пречишћени текст, Упутство о утврђивању откупне цијене стана и образаца за примјену закона
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска накнада 1 50КМ 551-790-22225908-50  
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив и сједиште фирме која даје стан у откуп
ЈИБ
Подаци о стану - мјесто и улица
Број стана
Површина стана
Подаци о кориснику стана са којим се закључује уговор
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена кућна листа ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Комплет образаца за откуп стана Дефинисан прописом Оригинал  
Уговор о кориштењу стана - рјешење Власник стана који даје стан у откуп, СИЗ Оригинал  
Потврда да се не води парнични поступак Основни суд Оригинал  
Увјерење о положајној погодности и старости зграде ОЈДП "Град" Оригинал  
Увјерење о етажирању стана Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Оригинал  
Документа која служе за коефицијент личних попуста   Оригинал  
Овјерене фотокопије личних карата чланова домаћинства ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Изводи из матичне књиге рођених и вјенчаних ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Доказ о плаћеној накнади Пошта, банка Оригинал  
Правоснажно рјешење ОМИ - а о враћању станарског права ОМИ (Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица) Оригинал  
Записник ОМИ-а о поновном увођењу у посјед ОМИ (Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица) Оригинал  
Потврда о некориштењу туђе имовине ОМИ (Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица) Оригинал  
Пуномоћ за попуну образаца Фирма Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева