Исколчaвање објекта

Б2_2

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за урбанизам и документацију
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Јадранко Вишњић, Бојан Мојић, Милинко Јокановић
Тел: 055/233-192
E-mail:jadranko.visnjic@gradbijeljina.org, bojan.mojic@gradbijeljina.org, milinko.jokanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Прије почетка грађења, на писмени захтјев странке, врши се преношење вањског облика пројектованог објекта на терен у оквиру грађевинске парцеле, односно преношење осе трасе инфраструктуре, и о томе се сачињава записник, у циљу почетка извођења грађевинских радова.
Правни основ административног поступка Закон о уређењу простора и грађењу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска такса 50KM

55480018000046568818 Павловић банка

5580018000029598168 - Нова банка

 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име/назив правног лица
Презиме/одговорно лице
ЈМБГ/ЈИБ
Адреса/сједиште или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење градске управе Бијељина Копија  
Правоснажна грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење градске управе Бијељина Копија  
Ревидирана техничка документација Овлашћено правно лице за израду техничке документације Оригинал  
Записник о извршеном увиђају на лицу мјеста Одјељење за просторно уређење градске управе Бијељина Копија  
Доказ о измиреној административној такси      
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 8
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтјева  



Документи


  Преузимање обрасца захтјева (85.66 KB)