Утврђивање статуса цивилне жртве рата/члана породице цивилне жртве рата и права на личну/породичну цивилну инвалиднину

Б7_14

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Зорица Беновић
Тел: 055/233 - 152
E-mail: zorica.benovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Заштита борачко-инвалидске категорије, остваривање права на новчану накнаду по основу цивилног инвалидитета и остваривање других права..
Правни основ административног поступка Закон о заштити цивилних жртава рата - Пречишћен текст, Закон о општем управном поступку, Одлука о утврђивању основице и којефицијента висине исплате мјесечних примања
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Копија медицинске документације Медицинске установе Копија  
Овјерена копија увјерења о оклоностима рањавања Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оверена копија  
Изјава странке и два свједока Подносилац захтјева за утврђивање статуса Оригинал  
Ако се ради о породичној цивилној инвалиднини, потребна је и овјерена копија вјенчаног и смртног листа ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева