Сагласност за извођење радова на јавном путу ради полагања инфраструктурних водова

Б3_13

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру
Дјелатност(и) Саобраћај и везе; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Зоран Стевановић
Тел: 055/233-181
E-mail: zoran.stevanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Одређивање услова за постављање инфраструктурних водова на јавним површинама у складу са Законом о јавним путевима, Одлуком о некатегорисаним путевима и Одлуком о локалним путевима.
Правни основ административног поступка Закон о јавним путевима (Пречишћени текст),Закон о општем управном поступку, Одлука о локалним путевима на подручју општине Бијељина,Одлука о некатегорисаним путевима
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ 551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Кратак опис планираних радова
Локација
Улица
Локални пут
Некатегорисани пут
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена копија катастарског плана Републичка геодетска управа Оверена копија  
Овјерена копија урбанистичке сагласности-ако постоји ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Копија пројекта или скице полагања инфраструктурних инсталација   Копија  
Копија уговора закљученог са надлежним предузећем за санацију пута Грађевинска фирма Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (168.00 KB)