Утврђивање међа за узурпиране јавне површине и путеве

Б3_50

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови; Имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника
Милена Марјановић,
Тел: 055/233-177
E-mail:
Сврха административног поступка Уређење међе. По добијању захтјева прибавља се документација за некретнине, даје се налог овл. геод. орг. за успостављање катастарске границе парцеле. Уколико постоји узурпација, покреће се поступак код надлежног органа.
Правни основ административног поступка Закон о одржавању премјера и катастра земљишта, Правилник за одржавање катастра и премјера земљишта
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања - сједиште
Број катастарске парцеле за некретнину за коју се тражи уређење међе
Катастарска општина за некретнину за коју се тражи уређење међе
Кратак садржај разлога због ког се тражи уређење међе
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Копија посједовног листа или листа непокретности Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева