Издавање кућног броја

Б3_52

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Жикица Ерић, Слађана Томић
Тел: 055/233-182
E-mail:zikica.eric@gradbijeljina.org, sladjana.tomic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Потврда се издаје у сврху одређивања и издавања кућног броја
Правни основ административног поступка Члан4.Законао и змјенама и допунама Закона о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске" бр.123/20) и Члан 18. тачка 3 и Члан 20. Oдлуке о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мијеста, мјесних заједница и обиљежавања зграда бројевима ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 5/21) 
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 --    
Накнада за израду  табле кућним бројем 50% учешћа власника објекта у трошковима израде табле са кућним бројем. (члан 18. став 3. Oдлуке о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мијеста, мјесних заједница и обиљежавања зграда бројевима ("Службени гласник Града Бијељина 5/21) 551-790-22225908-50  
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име / Назив фирме
Презиме / Одговорно лице
ЈМБ / ЈИБ
Адреса становања / Сједишта фирме
Контакт телефон
Документација
Р.бр. Назив документа Форма документа Институција која га издаје
1. Посједовни лист или ЗК извадак на увид Оригинал или копија Републичка управа за геодетске и  имовинско - правне послове
2. Доказ о уплати накнаде за трошкове израде табле и додатка са кућним бројем Примјерак уплатнице Орган код кога је извршена уплата
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 8
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтјева  


Документи


  Преузимање обрасца захтјева (142.37 KB)