Водна сагласност

Б19_4

Већа организациона јединица Одјељење за пољопривреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда; Екологија
Контакт подаци надлежног службеника
Сретен Вучковић,
Тел: 055/233-429
E-mail:
Сврха административног поступка Водна сагласност омогућава странци прибављање одобрења за грађење и водне дозволе.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о водама, /,Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације,Правилник о условима за испуштање отпадниох вода у јавну канализацију, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 2+80 КМ 555-001-00002959-16 722131
Општинска / градска накнада 1 / / /
Општинска / градска накнада 2 / / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Сједиште фирме
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија локацијских услова Одјељење за просторно уређење Копија  
Главни пројекат Лиценцирана фирма На увид  
Доказ о плаћеним административним таксама Пошта, банка Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)Документи


  Преузимање обрасца захтјева (63.51 KB)