Потврда о издржавању

Б8_22

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Невена Савић,
Тел: 055/233-457
E-mail:
Сврха административног поступка Остваривање права грађана који су привремено запослени у иностранству да, по основу материјалног помагања чланова породице, изврше поврат дијела новчаних средстава од уплаћеног пореза.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 10 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Подаци о члановима домаћинства (име и презиме, год. рођења, сродство и занимање)
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта ИДДЕЕА На увид  
Извод из МК (доказ о сродству) Овјерава Од. за општу управу Оригинал оверена копија  
Изјава о занимању лица које је издржавано Одјељење за општу управу Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (172.00 KB)