Утврђивање статуса ратног војног инвалида и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак, додатак за његу и помоћ

Б7_11

 

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Zorica Benovic
Тел: 055/233 - 152
E-mail: zorica.benovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Заштита ратних војних ивалида, утврђивање висине новчане накнаде по основу оштећења организма задобијеног вршењем војне дужности и остваривање других права на основу овог статуса.
Правни основ административног поступка Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,Закон о општем управном поступку, Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета,Правилник о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета,Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на додатак за његу и помоћ и Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Увјерење из војне евиденције о учешћу у ОС ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Копија старе и нове медицинске документације о рањавању, повреди, озљеди или болести Медицинске установе Копија  
Увјерење о рањавању, повреди, озљеди или болести Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оригинал  
Изјава или службена забиљешка о чињеницама рањавања - обољења Подносилац захтјева Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева