Издавање еколошке дозволе након одобрења плана активности

Б3_9

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Екологија
Контакт подаци надлежног службеника
Суада Поповић
Тел: 055/233-176
E-mail: suada.popovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Дефинисање услова о заштити животне средине који се односе на предметни привредни објекат, Заштита животне средине и успостава мониторинга приликом изградње и касиније експлоатације објекта
Правни основ административног поступка Закон о заштити животне средине,Закон о општем управном поступку,Закон о управљању отпадом,Уредбе о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу,Правилник о граничним вриједностима емисије у ваздух из постројења за сагоријевање и Уредба о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздуху,Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 100 КМ 554-001-00003953-50 Свако рјешење има различит позив на број
Општинска / градска такса 2 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
Сједиште фирме
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Контакт телефон
Локација објекта, улица и број к.ч.
Дјелатност и капацитет
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Доказ уз захтјев за издавање еколошке дозволе Овлаштени Институт Копија  
Копија рјешења о одобрењу плана активности ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
План управљања отпадом Овлаштени Институт Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (161.00 KB)