Заузимање јавне површине која припада путу

Б3_7

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Саобраћај и везе; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Весна Радикић
Тел: 055/233-181
E-mail:vesna.radikic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Дефинисање услова за коришћење јавних површина које припадају путу, у складу са важећом прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Одлука о регулисању висине накнада за коришћење земљишта које припада путу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Назнака парцеле која се жели заузети
Површина парцеле која се жели заузети
Намјена земљишта
Период на који се заузима земљиште
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија одобрења за обављање дјелатности ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија рјешење о регистрацији дјелатности Основни суд Бијељина Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (165.00 KB)