Одобрење за коришћење такси стајалишта, такси легитимације и евиденционог броја

Б3_14

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам; Саобраћај и везе; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Зоран Стевановић
Тел: 055/233-181
E-mail: zoran.stevanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Дефинисање услова за заузимање јавне површине - такси стајалишта, у складу с важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске,Закон о општем управном поступку Одлука о такси превозу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ 551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Члан такси удружења
Која такси стајалишта користи
Евиденциони број
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија одобрења за обављање дјелатности ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Овјерена копија увјерења од Пореске управе о измиреним обавезама Пореска управа Републике Српске Оверена копија  
Фотокопија саобраћајне дозволе возила којим се обавља такси превоз Министраство унурашњих послова Копија  
Фотографија   Оригинал  
Фотокопија полисе обавезног осигурањапутника у јавном превозу од последица несрећног случаја Осигуравајуће друштво Копија  
Овјерена копија дипломе најмање трећи степен образовања саобраћајне струке возач моторних возила или најмање четврти степен образовања саобраћајне струке друмског смијера Образовна установа Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (166.50 KB)