Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта

Б19_3

Већа организациона јединица Одјељење за пољопривреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда; Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
 
Тел: 055/233-428
E-mail:
Сврха административног поступка Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно омогућава странци прибављање грађевинске дозволе.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о пољопривредном земљишту, /, /, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска такса 2+5 КМ / /
Таксе виших органа власти 1 Зависно од класе земљишта (30%) 562-099-00000556-87 722425
Општинска / градска накнада 1 Зависно од класе земљишта (70%) 562-099-00000556-87 722425
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Сједиште фирме
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Доказ о уплати накнаде Пошта, банка Оригинал  
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Копија ЗК изватка Земљишнокњижна канцеларија Основног суда Копија  
Копија локацијских услова или УТ ( урбанистичко - техничких ) услова Одјељење за просторно уређење Копија  
Копија извода из посједовног листа Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (170.00 KB)