Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине

Листа административних поступака


Захтјев за субвенционисање закупнине социјалног становања
Закључење уговора о закупу пословних простора
Сагласност на цијене комуналних услуга
Сагласност за прикључење на мрежу јавне расвјете
Прикључење на колектор кишне канализације
Комунална сагласност за прикључење стамбено-пословног објекта на градску топловодну мрежу
Потврда о прикључености објекта на систем јавне канализације
Комунална сагласност за прикључење стамбено-пословног објекта на систем јавне канализације са септичком јамом или без септичке јаме.
Потврда да општина није заинтересована за куповину понуђених некретнина
Сагласност за сјечу стабала на јавној површини
Потврда о промјени назива улице
Рјешење о висини накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за природну погодност грађевинског земљишта
Издавање кућног броја
Захтјев за ревизију и обнављање еколошке дозволе
Заузимање јавне површине испред пословних објеката
Заузимање јавне површине за одржавање манифестација у комерцијалне/некомерцијалне сврхе
Заузимање јавне површине за постављање привремених монтажних објеката-киоска
Заузимање јавне површине за постављање уличних тезги
Закључивање уговора о закупу грађевинског и пољопривредног земљишта
Заузимање јавне површине за полагање инфраструктурних радова на земљишту које је у власништву града Бијељина
Заузимање јавне површине која припада путу
Издавање еколошке дозволе
Издавање еколошке дозволе након одобрења плана активности
Одобрење Плана активности
Привремено заузимање јавне површине испред угоститељских објеката-за постављање љетне баште
Заузимање јавне површине за одлагање и држање грађевинског и другог материјала
Заузимање јавне површине за издавање/продужење одобрења за постављање рекламног медија
Издавање одобрења за држање музике уживо у угоститељским и другим објектима