Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија

Листа административних поступака


Издавање увјерења из МК по члану 159. ЗУП-а
Провјера података из МКР и КД ради издавања личних докумената
Исправка грешке у МКР, МКВ и МКУ
Накнадни упис у МКР
Накнадни упис у МКВ
Накнадни упис у МКУ
Накнадни упис у МКР са подацима о држављанству на основу закона о држављанству Републике БиХ
Упис у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на основу исправе иностраног органа.
Накнадни упис података о држављанству
Поништење дуплих и ненадлежно извршених уписа у МК
Захтјев за промјену ентитетског држављанства /на основу чл.39.Закона о држављанству РС/
Захтјев за увид у матичну књигу и списе на основу којих је извршен упис у МК
Одобрење за закључење брака по пуномоћнику
Одобрење за излазак матичара на терен ради обављања вјенчања
Промјена личног имена
Провођење забиљешки о промјени података у МК
Промјена и допуна података у МК на основу личне изјаве странке
Редовни упис у МКВ
Редовни упис у МКР
Редовни упис у МКУ
Издавање извода из матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих
Увјерење о држављанству