Pregled svih administrativnih postupaka


Lista administrativnih postupaka


Registracija, promjena podataka i prestanak obavljanja preduzetničke djelatnosti
Pružanje pravne pomoći
Dodjela stipendija učenicima generacije osnovne škole i srednje škole
Utvrđivanje prava na finansiranje naučnoistraživačkih radova-magistarski rad/doktorska teza
Dodjela stipendija učenicima - kategorija djece sa posebnim potrebama
Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada centara za igru i druženje djece
Upis u registar omladinskih organizacija
Utvrđivanje prava na finansiranje institucija i udruženja-kultura
Uvjerenje o statusu stipendiste
Utvrđivanje prava na finansijsku pomoć sportskim klubovima
Utvrđivanje prava na finansiranje predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Utvrđivanje prava na sredstva za materijalne troškove srednjih škola
Utvrđivanje prava na stipendiranje studenata
Utvrđivanje prava na finansiranje iz oblasti omladinskog organizovanja
Utvrđivanje prava na finansiranje projekata
Utvrđivanje prava na finansijsku pomoć za školski sport
Utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu
Utvrđivanje prava na troškove sahrane
Utvrđivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
Uvjerenje o korištenju donacija
Uvjerenje o stanju stambenih objekat
Utvrđivanje prava na dodjelu donacija
Utvrđivanje prava na sufinansiranje materijalnih troškova NVO
Utvrđivanje prava na dodjelu statusa i raspodjelu sredstava udruženjima od javnog interesa za Grad Bijeljinu
Kategorizacija ugostiteljskih objekata privatnog smještaja
Uvjerenje o podacima koji se vode kao službena evidencija
Uvjerenje o obavljanju zanatsko-preduzetničke djelatnosti
Saglasnost za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta
Sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata, odnosno domaće radinosti
Odobravanje pripremnih radnji za obavljanje preduzetničke djelatnosti
Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti
Odobrenje za smještaj pokretnog pčelinjaka
Poljoprivredna saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
Vodna saglasnost
Vodna dozvola
Slobodan pristup informacijama
Uvjerenje o izmirenim obavezama
Povrat pogrešno uplaćenih sredstava
Ekshumacija/prenos umrlog lica
Uništenje robe sa isteklim rokovima
Veterinarsko sanitarni pregledi u klaonicama
Prijava početka izvođenja radova-prijava gradilišta
Uvjerenje o neangažovanju u VRS
Uvjerenje o redovnom služenju vojnog roka
Uvjerenje da nije služen vojni rok i da ne podliježe izvršavanju vojne obaveze
Uvjerenje iz vojne evidencije o učešću u OS, CZ, kurirskoj službi, radnoj obavezi i JRO
Priznavanje spornog učešća u ratu
Prijava i odjava vojnih obveznika
Utvrđivanje statusa borca i razvrstavanje u odgovarajuću kategoriju/posle smrti borca
Ponavljanje postupka po osnovu novih dokaza i činjenica o učešću u ratu
Utvrđivanje prava na borački dodatak
Utvrđivanje prava na naknadu odlikovanim borcima
Utvrđivanje prava na naknadu porodicama poginulih odlikovanih boraca
Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu
Utvrđivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje
Jednokratna novčana pomoć porodicama poginulih boraca, vojnim invalidima i demobilisanim borcima
Naknada troškova izgradnje nadgrobnog spomenika poginulom, umrlom i nestalom borcu
Utvrđivanje statusa ratnog vojnog invalida i prava na ličnu invalidninu, ortopedski dodatak, dodatak za njegu i pomoć
Ponovna ocjena invaliditeta po osnovu pogoršanja zdravstvenog stanja
Utvrđivanje statusa mirnodopskog vojnog invalida
Utvrđivanje statusa civilne žrtve rata/člana porodice civilne žrtve rata i prava na ličnu/porodičnu civilnu invalidninu
Utvrđivanje prava na porodičnu civilnu invalidninu posle smrti korisnika civilne lične invalidnine
Utvrđivanje statusa člana porodice poginulog borca i prava na porodičnu invalidninu, uvećanu porodičnu invalidninu, posebno mjesečno primanje
Utvrđivanje statusa člana porodice vojnog invalida i priznavanja prava na porodičnu invalidninu po osnovu umrlog vojnog invalida
Uvjerenje priznatom statusu ili o visini novčanog primanja
Preseljenje spisa predmeta zbog promjene prebivališta
Stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i RVI od prve do četvrte kategorije / naknadno uvršćivanje na rang listu
Iskolčavanje objekta
Lokacijski uslovi
Provjera uslađenosti iskopa i temelja sa zapisnikom o iskolčenju
Uvjerenje da izdati lokacijski uslovi nisu promijenjeni
Obavještenje o mogućnosti izgradnje
Izmjena ili dopuna lokacijskih uslova
Izdavanje građevinske dozvole
Odobrenje za uklanjanje objekta
Odobrenje za upotrebu
Uvjerenje o cjelovitosti
Saglasnost za privremeno priključenje korisnika na vodovodnu i elektromrežu
Pritužbe građana
Uvjerenja iz radnih odnosa
Uvjerenje o prosječnim primanjima članova domaćinstva radi ostvarivanja studentskih prava
Potvrda o izdržavanju
Potvrda o životu
Kućna lista za inostranstvo
Potvrda o troškovima sahrane
Izdavanje radne knjižice
Izuzimanje radne knjižice pohranjene u arhivi
Izdavanje prepisa iz arhive
Ovjera potpisa i rukopisa
Ovjera prepisa
Izlazak na teren radi ovjere
Izdavanje uvjerenja iz MK po članu 159. ZUP-a
Provjera podataka iz MKR i KD radi izdavanja ličnih dokumenata
Ispravka greške u MKR, MKV i MKU
Naknadni upis u MKR
Naknadni upis u MKV
Naknadni upis u MKU
Naknadni upis u MKR sa podacima o državljanstvu na osnovu zakona o državljanstvu Republike BiH
Upis u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih na osnovu isprave inostranog organa.
Naknadni upis podataka o državljanstvu
Poništenje duplih i nenadležno izvršenih upisa u MK
Zahtjev za promjenu entitetskog državljanstva /na osnovu čl.39.Zakona o državljanstvu RS/
Zahtjev za uvid u matičnu knjigu i spise na osnovu kojih je izvršen upis u MK
Odobrenje za zaključenje braka po punomoćniku
Odobrenje za izlazak matičara na teren radi obavljanja vjenčanja
Promjena ličnog imena
Provođenje zabilješki o promjeni podataka u MK
Promjena i dopuna podataka u MK na osnovu lične izjave stranke
Redovni upis u MKV
Redovni upis u MKR
Redovni upis u MKU
Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih
Uvjerenje o državljanstvu
Zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostora
Saglasnost na cijene komunalnih usluga
Saglasnost za priključenje na mrežu javne rasvjete
Priključenje na kolektor kišne kanalizacije
Komunalna saglasnost za priključenje stambeno-poslovnog objekta na gradsku toplovodnu mrežu
Potvrda o priključenosti objekta na sistem javne kanalizacije
Komunalna saglasnost za priključenje stambeno-poslovnog objekta na sistem javne kanalizacije sa septičkom jamom ili bez septičke jame.
Potvrda da opština nije zainteresovana za kupovinu ponuđenih nekretnina
Saglasnost za sječu stabala na javnoj površini
Potvrda o promjeni naziva ulice
Rješenje o visini naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za prirodnu pogodnost građevinskog zemljišta
Izdavanje kućnog broja
Zahtjev za reviziju i obnavljanje ekološke dozvole
Zauzimanje javne površine ispred poslovnih objekata
Zauzimanje javne površine za održavanje manifestacija u komercijalne/nekomercijalne svrhe
Zauzimanje javne površine za postavljanje privremenih montažnih objekata-kioska
Zauzimanje javne površine za postavljanje uličnih tezgi
Zaključivanje ugovora o zakupu građevinskog i poljoprivrednog zemljišta
Zauzimanje javne površine za polaganje infrastrukturnih radova na zemljištu koje je u vlasništvu grada Bijeljina
Zauzimanje javne površine koja pripada putu
Izdavanje ekološke dozvole
Izdavanje ekološke dozvole nakon odobrenja plana aktivnosti
Odobrenje Plana aktivnosti
Privremeno zauzimanje javne površine ispred ugostiteljskih objekata-za postavljanje ljetne bašte
Zauzimanje javne površine za odlaganje i držanje građevinskog i drugog materijala
Zauzimanje javne površine za izdavanje/produženje odobrenja za postavljanje reklamnog medija
Izdavanje odobrenja za držanje muzike uživo u ugostiteljskim i drugim objektima
Izdavanje licence
Saglasnost za priključak na put
Saglasnost za uređenje kolskog prilaza
Saglasnost za izvođenje radova na javnom putu radi polaganja infrastrukturnih vodova
Odobrenje za korišćenje taksi stajališta, taksi legitimacije i evidencionog broja
Odobrenje za produženje korištenja taksi stajališta
Odobrenje na lokaciju - putna saglasnost
Rješenje za zabranu saobraćaja
Ulazak teretnog motornog vozila u zonu zabranjenog saobraćaja
Izdavanje rješenja prilikom prve registracije teretnog motornog vozila u vlasništvu poljoprivrednih proizvođača
Registracija zajednice etažnih vlasnika zgrade
Promjena lica ovlašćenog za zastupanje zajednice etažnih vlasnika zgrade
Statusne promjene (spajanje, razdvajanje) ZEV
Brisanje zajednice etažnih vlasnika zgrade iz registra (gašenje zajednice)
Otkup stana koji je vlasništvo opštine Bijeljina
Popuna obrazaca za otkup stana drugih firmi na osnovu punomoći
Kontrola izračunavanja otkupne cijene stana u skladu sa Zakonom.
Uvjerenje da na području opštine Bijeljina stranka nije bila nosilac stanarskog prava ni otkupila stan
Prodaja građevinskog i poljoprivrednog zemljišta putem licitacije
Kupovina građevinskog i poljoprivrednog zemljišta
Zakup zemljišta za postavljanje garaže ili zakup garaže i zemljišta
Oblikovanje građevinske čestice
Iseljenje iz stana državne svojine gdje nije izvršena privatizacija
Provođenje regulacionog plana u postupku ekspropirijacije
Utvrđivanje međa za uzurpirane javne površine i puteve
Izdavanje/produženje plovidbene dozvole i upis u registar čamaca
Utvrđivanje prava na finansiranje i sufinansiranje projekata NVO