Utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu

B5_1

Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za društvene djelatnosti
Manja organizaciona jedinica Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica
Djelatnost(i) Socijalna zaštita, zdravstvo, sufinansiranje, novčane naknade i pomoći
Kontakt podaci nadležnog službenika
Vukica Jekičić
Tel: 055/233-141
E-mail:
Svrha administrativnog postupka Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zdravstvenoj zaštiti,Zakon o zdravstvenom osiguranju, /,Pravilnik o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite, /, /,Odluka o proširenim pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite, /, /,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
 
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Broj lične karte i organ koji je izdao
Adresa stanovanja ili kontakt adresa
Kontakt telefon
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Izvod iz MKR GU BIJELjINA Original  
Ovjerena kopija posjedovnog lista Republička geodetska uprava Overena kopija  
Kopija ljekarskog uvjerenja Dom zdravlja Kopija  
Kopija uvjerenja da stranka nema prihoda Fond PIO Poreska uprava Kopija  
Kopija lične karte IDDEEA Kopija  
Izjava o tačnosti navedenih podataka Podnosilac zahtjeva Original  
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje  
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)  
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva