Utvrđivanje prava na troškove sahrane

B5_2

Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za društvene djelatnosti
Manja organizaciona jedinica Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica
Djelatnost(i) Socijalna zaštita, zdravstvo, sufinansiranje, novčane naknade i pomoći
Kontakt podaci nadležnog službenika
Vukica Jekičić
Tel: 055/233-141
E-mail:
Svrha administrativnog postupka Ostvarivanje prava na pomoć pri sahrani socijalno ugroženih i nezbrinutih lica
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o socijalnoj zaštiti,Zakon o lokalnoj samoupravi, /, /, /, /,Odluka o proširenim pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite, /, /,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
 
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja ili kontakt adresa
Kontakt telefon
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Dokaz o smrti Dom zdravlja Bijeljina ili vjerska institucija Original  
Kopija lične karte IDDEEA Original  
Računi o troškovima sahrane Poslodavac Kopija  
Kopija rješenja o statusu socijalno ugroženog lica Centar za socijalni rad Kopija  
Kopija posjedovnog lista Republička geodetska uprava Kopija  
Kopija uvjerenja da nije korisnik penzije Fond PIO Kopija  
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 10
Obaveštenje  
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)  
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva