Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada centara za igru i druženje djece

B5_26

Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za društvene djelatnosti
Manja organizaciona jedinica Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu
Djelatnost(i) Nauka, kultura, sport, obrazovanje i omladinska politika
Kontakt podaci nadležnog službenika
Gordana Antić,
Tel: 055/233-168
E-mail:
Svrha administrativnog postupka Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada centara za igru i druženje djece i omogućavanja građanima ostvarivanje potreba i interesa u ovoj oblasti
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:1/12)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknade Iznos takse / naknade (KM) Broj računa za uplatu Vrsta prihoda
Opštinska administrativna taksa na zahtjev 2    
Opštinska administrativna taksa na rješenje 5    
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
 
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Rješenje o registraciji Osnovni sud Bijeljina Overena kopija  
Potvrda o registraciji Poreska uprava Bijeljina Overena kopija  
Odobrenje za upotrebu za objekat u kome se obavlja djelatnost Nadležni organ opštinske uprave Kopija  
Diploma o stručnok osposobljenosti zaposlenih za rad sa djecom predškolskog uzrasta Nadležna obrazovna institucija Overena kopija  
Opštinska administrativna taksa - Original  
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje  
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)  
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva