Додјела стамбене јединице социјалног становања на кориштење

 

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Амира Ганић
Тел: 055/233-155
E-mail: amira.ganic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Остваривање права на додјелу стамбених јединица социјалног становања на кориштење
Правни основ административног поступка Закон о социјалном становању Републике Српске ( "Службени гласник Републике Српске" бр. 54/19), Правилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања( "Службени гласник града Бијељина" бр. 24/19) и Правилник о измјенама Правилника о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања ( " Службени гласник Града Бијељина" бр. 3/21 ).  
Такса / накнада коју је потребно уплатити Ослобођено Законом о административним таксама члан 14. тачк ж ("Службени гласник Републике Спрске" 100/11)
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о држављанству  Надлежна матична служба Оригинал или овјерена копија  
Потврда о пребивалишту МУП Бијељина Оригинал или овјерена копија  
Извод из евиденције некретнина Републичка управа за геодетске и имовинско - правне послове Бијељина Оригинал или овјерена копија  
Овјерена изјава да нема непокретности на територији БиХ Одјељење за општу управу Градске управе Града Бијељина Оригинал на посебном образцу   

Кућна листа уз

- родне листове за малољетне чланове породичног домаћинства,

- фотокопије важећих личних карата за пунољетне чланове домаћонства

Одјељење за општу управу Градске управе Града Бијељина

- Матични уред

Оригинал  
Овјерена сагласност подносиоца пријаве за прослеђивање личних и осталих података у циљу тачности и вјеродостојности, укључујући и провјеру по службеној дужности од стране надлежне комисије Одјељење за општу управу Градске управе Града Бијељина Оригинал на посебном образцу  

Доказ/потврда о мјесечним приходима, доказује се:

- за запослене чланове породичног домаћинства :потврдом издатом од стране послодавца о висини примања

- за незапослене чланове домаћинства: потврдом издатом од стране Завода за запошљавање 

- пензионери: увјерење Фонда ПИО или последњи чек од пензије

- инвалиднина или друга примања по основу борачко инвалидске заштите: Рјешење или Увјерење о остваривању права

-приход од регистрованог пољопривредног газдинства: потврда о регистрованом газдинству

-приход по основу регистроване самосталне дјелатности: увјерење о висини примања 

- послодавац

- Завод за запошљавање

- Фонд ПИО или последњи чек од пензије

- Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Градске управе Града Бијељина

- АПИФ

- надлежна пореска служба

Оригинал или овјерена копија  

Доказ о броју чланова домаћинства:

- кућна листа ( став 5 општих критерија )

- Одјељење за општу управу Градске управе Града Бијељина

- Матични уред
Оригинал или овјерена копија  

Доказ о стамбеном статусу:

- увјерење о становању у колективном/алтернативном смјештају

- уговор о становању са другим породицама или подстанарство

- Републички секретаријат за расељена лица и миграције- подручна јединица Зворник

- Одјељење за општу управу Градске управе Града Бијељина
Оригинал или овјерена копија  

Доказ о социјалном статусу:

- Рјешење/ увјерење да су чланови домаћинства материјално необезбијеђени и за рад неспособна лица, лица са инвелидетом са утврђеним процентом тјелесног оштећења преко 70%, старија лица без породичног старања преко 65 година, жртве насиља у породици

- Увјерење о остваривању права на сталну новчану помоћ
- Центар за социјални рад Оригинал или овјерена копија  

Доказ о припадности рањивим категоријама доказује се:

-расељена лица ( увјерење о оствареном статусу )

-демобилисани борци (рјешење о оствареном статусу )

-ратни војни инвалиди од пете до десете категорије ( рјешење о оствареном статусу )

-повратници по споразуму реадмисије и жртве ратне тортуре  ( потврда/увјерење о оствареном статусу )

-самохрани родитељи или породице са троје и више дјеце или млади без родитељског старања                              ( потврда/увјерење о оствареном статусу )

Републички секретаријат за расељена лица и миграције-подручна јединица Зворник

- Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Градске управе Града Бијељина

- Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Градске управе Града Бијељина

- Републички секретаријат за расељена лица и миграције Бања Лука

- Центар за социјални рад
Оригинал или овјерена копија  

Доказ о припадности посебним категоријама доказује се:

-млади и млади брачни парови до 35 година, супружници од којих један није старији од 35 година на дан расписивања конкурса, а брак им траје најмање једну годину

( извод из матичне књиге вјенчаних )

-лица са дефицитарним занимањем ( у складу са локалном стратегијом )
Матични уред Оригинал или овјерена копија    
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 180
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (145.77 KB)