Одобравање припремних радњи за обављање предузетничке дјелатности

Б1_35

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам, 
Контакт подаци надлежног службеника
Вања Ступар
Тел: 055/233-424;
E-mail:vanja.stupar@gradbijeljina.org; 
Сврха административног поступка На захтјев физичког лица које намјерава да почне са обављањем предузетничке дјелатности, а не располаже пословним простором или средствима рада, надлежни орган може издати рјешење о регистрацији припремних радњи за обављање предузетничке дјелатности, а најдуже на период до годину дана.
Правни основ административног поступка Законо општем управном поступку, Законо занатско-предузетничкoj дјелатности
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса на рјешење 10.00КМ    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Лични подаци
Пословно име предузетника
Шифра и назив дјелатности
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта, односно путна исправа за страног држављанина  ИДДЕЕА Оверена копија  
Доказ да правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера забране обављања дјелатности Основни суд, Полиција Брчко Дистрикта (за грађане БД) Оригинал  
Увјерење надлежне јединице Пореске управе Републике Српске, којим се потврђује да подносилац захтјева нема доспјелих а неизмирених обавеза Пореска управа Републике Српске Оригинал  
Увјерење надлежног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања  Основни суд Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (198.19 KB)