Поступак легализације бесправно започетих и изграђених објеката

Б2_17

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за легализацију
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Сњежана Рашевић, Жељка Лукић
Тел: 055/233-199 и 055/233-196
E-mail:snjezana.rasevic@gradbijeljina.org, zeljka.lukic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Легализација бесправно започетих и изграђених објеката
Правни основ административног поступка Законa о легализацији бесправно изграђених објеката  ("Службени гласник РС", бр. 62/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса на захтјев, плаћа се приликом подношења захтјева 2 КМ, према тарифном броју 1 Одлуке о градским административним таксама (" Службени гласник општине Бијељина", број: 27/11, 3/12, 6/12 и " Службени гласник Града Бијељина", број: 15/13, 19/13 и 11/15)

Таксе се плаћају у административним таксеним маркама или у готовом новцу на рачун јавних прихода бр. 551-790-22225908-50-"Уникредит банка" АД Бањалука

Врста прихода :722131

Шифра општине: 005

Буџетска организација. 9999999

 
Градска административна такса на локацијске услове и рјешење Износ ове градске административне таксе се утврђује у поступку легализације, према тарифном броју 11 и 12 одлуке о градским административним таксама

Таксе се плаћају у административним таксеним маркама или у готовом новцу на рачун јавних прихода бр. 551-790-22225908-50-"Уникредит банка" АД Бањалука


Врста прихода :722131

Шифра општине: 005

Буџетска организација. 9999999

 
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента у поступку легализације Износ наканаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте утврђује се рјешењем у  поступку легализације, а обрачун се врши према м2 корисне површине објекта или дијела објекта који је предмет легализације. износ ове накнаде увећава се за 20%, уколико захтјев за легализацију не буде поднесен у року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу Закона о легализацији бесправно изграђених објеката. За привремено задржавање објекта, инвеститор плаћа износ од 35% од обрачунате накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта уплаћује се на рачун јавних прихода бр. 551-790-22225908-50 - Нова бнака Врста прихода 722411

Шифра општине: 005

Буџетска организација: 9999999 Рента се уплаћује на рачун јавних прихода бр. 551-790-22225908-50 - "Уникредит банка" АД Бањалука

Врста прихода: 721223

Шифра општине:005

Буџетска организација. 9999999

 
Накнада за легализацију 2% од предрачунске вриједности објекта, изражене у главном пројекту. Ова накнада се обрачунава за објекте за које се, према Закону о уређењу простора и грађењу (" Службени гласник Републике Српске", бр. 40/13, 106/15 и 3/16), не обрачунава накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента Накнада за легализацију уплаћује се на рачун јавних прихода бр. 551-790-22225908-50 - "Уникредит банка" АД Бањалука  
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
ИМЕ/НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ПРЕЗИМЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
ЈМБ/ЈИБ
АДРЕСА СТАНОВАЊА/СЈЕДИШТЕ ИЛИ КОНТАКТ АДРЕСА
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копију катастарског плана Управа за геодетске и имовинско-правне послове - Подручна јединица  Бијељина оригинал или овјерена копија  
Посједовни лист Управа за геодетске и имовинско-правне послове - Подручна јединица  Бијељина или други орган оригинал или овјерена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10 дана, рачунајући од дана достављања комплетне документације
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Од дана ступања на снагу Закона о легализацији бесправно изграђени објеката ("Службени гласник РС", бр. 62/18)
   Документи


  Преузимање захтјева (171.50 KB)