Odsjek za upravno - pravne poslove i zaštitu korisnika

Lista administrativnih postupaka


Utvrđivanje statusa borca i razvrstavanje u odgovarajuću kategoriju/posle smrti borca
Ponavljanje postupka po osnovu novih dokaza i činjenica o učešću u ratu
Utvrđivanje prava na borački dodatak
Utvrđivanje prava na naknadu odlikovanim borcima
Utvrđivanje prava na naknadu porodicama poginulih odlikovanih boraca
Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu
Utvrđivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje
Jednokratna novčana pomoć porodicama poginulih boraca, vojnim invalidima i demobilisanim borcima
Naknada troškova izgradnje nadgrobnog spomenika poginulom, umrlom i nestalom borcu
Utvrđivanje statusa ratnog vojnog invalida i prava na ličnu invalidninu, ortopedski dodatak, dodatak za njegu i pomoć
Ponovna ocjena invaliditeta po osnovu pogoršanja zdravstvenog stanja
Utvrđivanje statusa mirnodopskog vojnog invalida
Utvrđivanje statusa civilne žrtve rata/člana porodice civilne žrtve rata i prava na ličnu/porodičnu civilnu invalidninu
Utvrđivanje prava na porodičnu civilnu invalidninu posle smrti korisnika civilne lične invalidnine
Utvrđivanje statusa člana porodice poginulog borca i prava na porodičnu invalidninu, uvećanu porodičnu invalidninu, posebno mjesečno primanje
Utvrđivanje statusa člana porodice vojnog invalida i priznavanja prava na porodičnu invalidninu po osnovu umrlog vojnog invalida
Uvjerenje priznatom statusu ili o visini novčanog primanja
Preseljenje spisa predmeta zbog promjene prebivališta
Stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i RVI od prve do četvrte kategorije / naknadno uvršćivanje na rang listu